poniedziałek, 29 marca 2021

Wpis 102. Niebiańska Przepowiednia - La Profecía Celestina - The Celestine Insights

Zdjęcie: http://imagenes.4ever.eu/naturaleza/paisajes/encrucijada-199061

Do opracowania i zamieszczenia tego wpisu natchnienie pojawiło się po obejrzeniu filmu pod tym właśnie tytułem: „Niebiańska przepowiednia”. Oczywiście, zawiera ona wiele głębokich myśli oraz wspaniałych nauk, lecz w obecnym czasie nie-czasu i powszechnej walki o byt, a wręcz niemal o wszystko najbardziej zdają się przemawiać i to dobitnie dawać o sobie znać słowa zawarte w takiej Prawdzie, że Energii starczy dla nas wszystkich i nie mamy o nią co walczyć ani robić aż tyle różnych zabiegów. JEST JEJ WYSTARCZAJĄCO DUŻO DLA WSZYSTKICH!!! A zatem po co to wszystko, to całe zło i tyle niepotrzebnych wysiłków? Nie lepiej żyć w zgodzie, szczęściu, dobrobycie i miłości? No tak, ale do tego trzeba po prostu dorosnąć i dojrzeć, a nie być jak jakieś dzidziusie, niemowlęta duchowe, co niczego nie rozumieją ani nie potrafią pojąć nawet najprostszych rzeczy. Nie dość, że to jest tragiczne, to nawet jest już śmieszne. Oj, ludzkości, ludzkości, ty wspaniała ludzkości…

 

Niebiańskie Objawienia

 

„Nie patrz rozumem lecz duchem, bowiem nadchodzące życie już jest przed nami. Czeka, by otworzyć przed nami Świat. Tylko patrz uważnie. Wytęż mocniej wzrok.”

 

1.    Odkrywamy ponownie, że żyjemy w głęboko tajemniczym Świecie, pełnym zbiegów okoliczności i synchronicznych spotkań, które wydają się być nam przeznaczone.

2.     W miarę jak będziemy się budzić z tej tajemnicy, stworzymy zupełnie nowe spojrzenie na świat - Wszechświat na nowo stanie się Źródłem Energii i Świętości.

3.    Odkryjemy, że wszystko wokół nas składa się z Boskiej Energii, którą zaczynamy widzieć i rozumieć.

4.    Z tej perspektywy widzimy, że ludzie nigdy nie czuli się bezpiecznie i zawsze czuli się odłączeni od tego Świętego Źródła, a przez to próbowali odbierać sobie Energię, nawzajem się dominując. Ta walka jest przyczyną wszystkich ludzkich konfliktów.

5.    Jedynym rozwiązaniem jest odnowienie osobistego ponownego połączenia z Boskością, mistyczne przeobrażenie, które wypełnia nas nieskończoną Energią i Miłością, poszerza nasze postrzeganie piękna i podnosi nas do Świadomości Wyższego Ja.

6.    W tej świadomości możemy uwolnić nasz własny mechanizm kontroli i odkryć szczególną Prawdę, Misję do wykonania, jaką mamy się dzielić, gdyż po to tu jesteśmy, a jaka pomoże ludzkości przenieść się na Nowy Poziom Rzeczywistości.

7.    Ta Misja pozwoli nam odkryć wewnętrzną intuicję, która pokaże nam dokąd iść i co robić. I jeśli będziemy odpowiednio ją odczytywać, przyniesie nam cały ciąg „zbiegów okoliczności”, które pomogą nam w wykonaniu Misji.

8.    Kiedy już wielu z nas wejdzie w ten ewolucyjny pęd i będziemy ciągle oddawać Energię Wyższym Ja, ludzi, jakich spotykamy, zbudujemy nową kulturę, w której nasze ciała będą ewoluować ku coraz wyższym poziomom Energii i postrzegania.

9.    W ten sposób uczestniczymy w długiej wędrówce ewolucji od Wielkiego Wybuchu, aż po ostateczny cel życia: Napełnienie Energią naszych ciał, pokolenie po pokoleniu, aż wejdziemy do Nieba, które w końcu zobaczymy.

 

 

La Profecía Celestina

 

“No mires desde la mente, sino desde el alma. Para la Vida que ya está viniendo ante nosotros, esperando abrir el Mundo. Solo mira más de cerca. Encuentra los ojos para ver. "

 

1.    Estamos volviendo a descubrir que vivimos en un mundo profundamente misterioso, lleno de coincidencias repentinas i encuentros sincronizados que parecen estar predestinados.

2.    Cuantos mas despertemos a este misterio, crearemos un concepto del mundo completamente nuevo redefiniendo el universo como energético i sagrado.

3.    Descubriremos que todo al nuestro alrededor, toda la materia, esta formada y se origina de una energía divina que estamos empezando a ver, y a comprender.

4.    Desde esta perspectiva, podemos ver que los humanos siempre se han sentido inseguros y desconectados de esta fuente sagrada, y han intentado a nutrirse de energía dominándose unos a otros. Esta pugna es la causante de todos los conflictos humanos.

5.    La única solución es cultivar una reconexión personal con lo divino, una transformación mística que nos llene de energía y amor infinitos, que amplíen nuestra percepción de la belleza y nos eleve a una conciencia de nuestro yo superior.

6.    En esta conciencia, podemos liberarnos de nuestro propio hábito para controlar y descubrir una verdad específica, una misión, que hemos venido a compartir para que ayude a la humanidad a evolucionar hacia este nivel nuevo de realidad.

7.    En la consecución de esta misión, podemos descubrir una intuición interior que nos muestre hacia donde ir y que hacer, y si solo hacemos interpretaciones positivas, derivara en un fluir de coincidencias que al abrirá las puertas para que se revele nuestra misión.

8.    Cuando un número suficiente de nosotros entren en este flujo evolutivo, siempre dando energía al yo superior de todos con quienes nos encontramos, crearemos una cultura nueva en la que nuestro cuerpo evolucionara hacia niveles de energía y percepción aún más elevados.

9.    De este modo, participamos del largo viaje de la evolución desde el Big Bang hasta el propósito final de la vida, energizar nuestros cuerpos, generación de generación, hasta que entremos en un cielo que todos podamos ver por fin.

 

 

The Celestine Insights

 

“Look not from the mind, but from the soul. For the Life that is coming is already in front of us, awaiting to open up the World. Just look more closely. Find the eyes to see.”

 

1.    We are discovering again that we live in a deeply mysterious World, full of sudden coincidences and synchronistic encounters that seem destined.

2.    As more of us awaken to this mystery, we will create a completely new worldview – redefining the Universe as Energetic and Sacred.

3.    We will discover that everything around us, all matter, consists of and stems from a Divine Energy that we are beginning to see and understand.

4.    From this perspective, we can see that humans have always felt insecure and disconnected from this Sacred Source, and have tried to take Energy by dominating each other. This struggle is responsible for all human conflict.

5.    The only solution is to cultivate a personal reconnection with the Divine, a mystical transformation that fills us with unlimited Energy and Love, extends our perception of beauty, and lifts us into a Higher-Self Awareness.

6.    In this awareness, we can release our own pattern of controlling, and discover a specific Truth, a Mission, we are here to share that helps evolve humanity toward this New Level of Reality.

7.    In pursuit of this Mission, we can discover an inner intuition that shows us where to go and what to do, and if we make only positive interpretations, brings a flow of “coincidences”, that opens the doors for our Mission to unfold.

8.    When enough of us enter this evolutionary flow, always giving energy to the higher-self of everyone we meet, we will build a new culture where our bodies evolve to ever higher levels of Energy and perception.

9.    In this way, we participate in the long journey of evolution from the Big Bang to life’s ultimate goal: to energize our bodies, generation by generation, until we walk into a Heaven we can finally see.