niedziela, 8 maja 2016

Wpis 4. DEKLARACJA PRAW MATKI ZIEMI

W wyniku starań rodowitych mieszkańców Andów, dnia siódmego grudnia roku 2010-go rząd Boliwii oraz jej prezydent Evo Morales wydał pierwszą i jedyną, jak do tej pory, Deklarację Praw Matki Ziemi. O tym, jak bardzo ten akt prawny jest doniosły, może świadczyć podjęcie formalnej obrony naszej Dawczyni Życia, upomnienie się o jej niezaprzeczalne i święte prawa, jakie szanować i przestrzegać wszyscy bez wyjątku zawsze skrupulatnie powinniśmy..
.


https://fundacionaburra.org/blog/2015/03/la-ley-de-la-madre-tierra-de-evo-moralesI nie tylko dlatego, że ta Piękna Planeta Ziemia jest naszym wspólnym Wielkim Skarbem, który nas żywi, czyli obdarza nas życiem i wszystkimi tymi dobrami, jakich mamy pod dostatkiem, ale dlatego, ponieważ te Prawa chronią także nas - Ciebie i mnie. Bez czystej, zdrowej i urodzajnej Ziemi nie będzie nas, nie będzie tutaj życia, nie będzie na tej Planecie nikogo, a sama stanie się Planetą Martwą.


Na całe szczęście takie działania o jakich tutaj piszemy, skutecznie temu przeciwdziałają, dając wspaniały przykład do naśladowania wszystkim tym, którym zależy na życiu, na jego dalszym trwaniu i na jego dalszym doskonałym rozwoju ku chwale samego Ojca Stworzyciela, który w Swojej Dobroci oraz Hojności oddał nam tę całą niezwykłą Planetę, abyśmy byli jej dobrymi gospodarzami. Kochajmy więc ją bardzo mocno jak najlepszą Matkę. Dbajmy o nią należycie i z największym staraniem, abyśmy w każdej chwili mogli poszczycić się jej nienagannym stanem przed jej Właścicielem, Wszechmogącym - Panem Bogiem. W ten sposób doceńmy Jego tak Wspaniały Dar, którym zechciał nas obdarzyć, wszystkim podarować ten cudowny Dom.


PRAWA MATKI ZIEMI

WIELONARODOWE ZGROMADZENIE USTAWODAWCZE UCHWALA:

USTAWĘ PRAW MATKI ZIEMI

ROZDZIAŁ I.
CEL I ZASADY

Artykuł 1. CEL. Niniejsza Ustawa ma na celu uznanie Praw Matki Ziemi, jak również zobowiązań i obowiązków Państwa Wielonarodowego oraz społeczeństwa w celu zapewnienia przestrzegania tych praw.

Artykuł 2. ZASADY. Zasady obowiązkowego przestrzegania, które regulują niniejsze prawo są następujące:

1. Harmonia. Działalność człowieka w ramach pluralizmu i różnorodności powinna osiągnąć równowagę dynamiczną z cyklami i nieodłącznymi procesami Matki Ziemi.

2. Dobro Wspólne. Dobro społeczne w kontekście Praw Matki Ziemi, dominuje w całej ludzkiej aktywności i ponad jakimkolwiek innym prawem nabytym.

3. Gwarancja Odnowy Matki Ziemi. Państwo i społeczeństwo na ​​swoich różnych płaszczyznach, w harmonii z dobrem wspólnym musi zapewnić należne warunki, aby różne systemy życia Matki Ziemi mogły wchłonąć szkody, dostosować się do zakłóceń i zregenerować się bez znaczącego zaburzenia właściwości ich struktury i funkcjonowania, uznając, że systemy życia posiadają ograniczenia w ich zdolności do odnowy, i że ludzkość posiada ograniczone możliwości odwrócenia ich działania.

4. Poszanowanie i Obrona Praw Matki Ziemi. Państwo i każda osoba fizyczna lub prawna szanuje, chroni i gwarantuje Prawa Matki Ziemi dla zapewnienia Dobrego Życia obecnych i przyszłych pokoleń.

5. Nie komercjalizacji. Poprzez którą nie mogą zostać skomercjalizowane systemy życia i procesy, które je podtrzymują, jak również te, które stanowią część czyjegoś prywatnego dziedzictwa.

6. Zróżnicowanie kulturowe. Zastosowanie Praw Matki Ziemi wymaga uznania, odzyskania, poszanowania, ochrony i dialogu różnorodności uczuć, wartości, wiedzy, umiejętności, praktyki, zdolności, transcendencji, transformacji, nauk, technologii i standardów wszystkich kultur na świecie, które starają się żyć w zgodzie z Naturą.

ROZDZIAŁ II.
MATKA ZIEMIA, DEFINICJA I CHARAKTER

Artykuł 3. MATKA ZIEMIA. Matka Ziemia jest dynamicznym systemem żywym, składającym się z niepodzielnej wspólnoty wszystkich systemów żywych oraz istot żywych, powiązanych, współzależnych i uzupełniających się, które dzielą wspólne przeznaczenie. Matka Ziemia jest uznana za świętą, od światopoglądów narodów i rdzennej ludności chłopskiej.

Artykuł 4. SYSTEMY ŻYCIA. Są to społeczności złożone i dynamiczne roślin, zwierząt, mikroorganizmów i innych istot oraz ich środowisk, w których oddziałują wspólnoty ludzkie i wszystkie pozostałe przynależne do natury jako jednostka funkcjonalna, będąca pod wpływem czynników klimatycznych, fizjograficznych i geologicznych, jak również praktyk produkcyjnych i różnorodności kulturowych Boliwijek i Boliwijczyków, i światopoglądów narodów i rdzennej ludności chłopskiej, a także społeczności międzykulturowych i Afro-boliwijskich.

Artykuł 5. CHARAKTER PRAWNY MATKI ZIEMI. W celu ochrony i egzekwowania swoich praw Matka Ziemia przyjmuje charakter zbiorowy podmiotu dobra publicznego. Matka Ziemia i wszystkie jej składowe, w tym społeczności ludzkie mają prawo do wszystkich nieodłącznych praw uznanych w niniejszej ustawie. Stosowanie Praw Matki Ziemi będzie uwzględniać wyjątkowość i swoistość jej różnorodnych składowych. Prawa ustanowione w niniejszej ustawie nie ograniczają istnienia innych Praw Matki Ziemi.

Artykuł 6. WYKONYWANIE PRAW MATKI ZIEMI. Wszystkie Boliwijki i Boliwijczycy, aby należeć do społeczności istot komponujących Matkę Ziemię, wykonują prawo ustanowione w ramach tej ustawy, zgodnie z ich prawami indywidualnymi i zbiorowymi. Wykonywanie praw jednostki jest ograniczone wykonywaniem praw zbiorowych w systemach życia Matki Ziemi. Jakikolwiek konflikt między tymi prawami powinien być rozwiązany w sposób, który nie wpłynie nieodwracalnie na funkcjonalność systemów życia.

ROZDZIAŁ III.
PRAWA MATKI ZIEMI

Artykuł 7. PRAWA MATKI ZIEMI

I. Matka Ziemia ma następujące prawa:

1. Prawo do życia: Jest to prawo do zachowania spójności systemów życia i procesów naturalnych, które te systemy podtrzymują, tak samo jak możliwości i warunki dla ich odnowy.

2. Prawo do różnorodności życia: Jest to prawo do zachowania zróżnicowania i różnorodności istot komponujących Matkę Ziemię, bez bycia zaburzonymi genetycznie, ani sztucznie zmodyfikowanymi w swej budowie, w sposób zagrażający ich istnieniu, funkcjonowaniu oraz ich potencjalnej przyszłości.

3. Prawo do wody: Jest to prawo do zachowania funkcjonalności obiegu wody, do jej istnienia w ilości i jakości potrzebnej do utrzymania systemów życia oraz do ochrony przed zanieczyszczeniami dla odtwarzania życia Matki Ziemi i wszystkich jej składowych.

4. Prawo do czystego powietrza: Jest to prawo do zachowania jakości i składu powietrza w celu utrzymania systemów życia oraz do jego ochrony przed zanieczyszczeniem dla odtwarzania życia Matki Ziemi i wszystkich jej składowych.

5. Prawo do równowagi: Jest to prawo do utrzymania lub przywrócenia powiązań, współzależności, uzupełniania i funkcjonalności składowych Matki Ziemi w sposób zrównoważony dla kontynuacji jej cyklów i odtwarzania jej procesów życiowych.

6. Prawo do przywrócenia: Jest to prawo do szybkiego i skutecznego przywrócenia systemów wodnych, dotkniętych działalnością człowieka bezpośrednią lub pośrednią.

7. Do życia wolnego od zanieczyszczeń: Jest to prawo do ochrony Matki Ziemi przed zanieczyszczeniami, spowodowanymi przez którykolwiek z jej składowych, jak również przed odpadami toksycznymi i promieniotwórczymi, powstałymi w wyniku działalności człowieka.

ROZDZIAŁ IV.
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWA I OBOWIĄZKI SPOŁECZEŃSTWA

Artykuł 8. ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWA WIELONARODOWEGO. Państwo Wielonarodowe na wszystkich swoich szczeblach i obszarach geograficznych, i poprzez wszystkie swe organy oraz instytucje, ma następujące obowiązki:

1. Obowiązek opracowania strategii polityki publicznej i systematycznych działań profilaktycznych, wczesnego ostrzegania, ochrony, ostrożności, aby zapobiec takiej działalność człowieka, która prowadzi do wyginięcia populacji żywych, zaburzenia cyklów i procesów zapewniających życie lub niszczenie systemów żywych, w tym systemów kulturowych, które są częścią Matki Ziemi.

2. Obowiązek opracowania metod produkcji i zrównoważonych wzorców konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb narodu boliwijskiego do Dostatniego Życia, przy zachowaniu zdolności odnawiania oraz integralności cyklów, procesów i żywotnej równowagi Matki Ziemi.

3. Obowiązek opracowania polityki obrony Matki Ziemi na obszarze wielonarodowym i międzynarodowym w zakresie nadmiernej eksploatacji jej składowych, w zakresie komercjalizacji systemów życia lub procesów, które je podtrzymują oraz opracowania polityki obrony przed strukturalnymi przyczynami Globalnych Zmian Klimatycznych i ich skutków.

4. Obowiązek opracowania polityki gwarantującej długoterminową suwerenność energetyczną począwszy od oszczędności, zwiększenia wydajności i stopniowego dołączanie czystych i odnawialnych źródeł alternatywnych w macierzy energetycznej.

5. Obowiązek pozwania na obszarach międzynarodowych o uznanie długu środowiskowego poprzez finansowanie i przekazanie czystych technologii, wydajnych i spójnych z Prawami Matki Ziemi oraz innymi mechanizmami.

6. Obowiązek upowszechniania pokoju i zniszczenia wszelkiej broni jądrowej, chemicznej, biologicznej oraz masowego rażenia.

7. Obowiązek upowszechniania uznania i obrony Praw Matki Ziemi w środowisku wielostronnych, regionalnych i dwustronnych relacji międzynarodowych.

Artykuł 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB. Są to obowiązki osób fizycznych i osób prawnych, publicznych lub prywatnych:

1. Obowiązek obrony i poszanowania Praw Matki Ziemi.

2. Obowiązek upowszechniania harmonii na Matce Ziemi na wszystkich obszarach jej relacji z resztą społeczności ludzkich i resztą natury w systemach życia.

3. Obowiązek brania aktywnego udziału, indywidualnie lub zbiorowo, w tworzeniu projektów ukierunkowanych na poszanowanie i obronę Praw Matki Ziemi.

4. Obowiązek przyjęcia praktyk produkcyjnych i przyzwyczajeń konsumpcyjnych w harmonii z Prawami Matki Ziemi.

5. Obowiązek zapewnienia zrównoważonego użytkowania i wykorzystania składowych Matki Ziemi.

6. Obowiązek pozwania każdego aktu, który narusza Prawa Matki Ziemi, jej systemy życia i / lub jej składowe.

7. Obowiązek powiadomienia właściwych organów i społecznych organizacji obywatelskich w zakresie wdrażania działań na rzecz utrzymania i / lub ochrony Matki Ziemi.

Artykuł 10. OBRONA MATKI ZIEMI. Powołuje się Rzecznika Obrony Matki Ziemi, którego Misją jest zapewnianie ważności, rozpowszechnianie, rozprzestrzenianie i wypełnianie Praw Matki Ziemi, ustanowionych w niniejszej ustawie. Ustawa szczególna ustali swój kształt, funkcjonowanie i uprawnienia.

Można odszukać w Organie Władzy Wykonawczej, w zakresie celów konstytucyjnych. Wydana w Sali Konferencyjnej Wielonarodowego Zgromadzenia Ustawodawczego, siódmego dnia miesiąca grudnia roku dwa tysiące dziesiątego.

Senator René Oscar Martinez Callahuanca                 Poseł Héctor Enrique Arce Zaconeta

Marszałek Senatu                                                                Marszałek Izby Reprezentantów

Senator Sekretarz                                                               Senator Sekretarz

Poseł Sekretarz                                                                    Poseł Sekretarz