niedziela, 30 lipca 2017

Wpis 46. An open letter to the Syrian President Mr. Bashar al-Assad with sincere congratulations to the Syrian, Iranian an Iraqi Nations.


List otwarty do Prezydenta Syrii, Pana Bashara al-Assada ze szczerymi gratulacjami dla Narodu Syrii, Iranu oraz Iraku. (Polska wersja poniżej).
Dear Mr. President and Great Nations of Ancient Persia.

I am an ordinary Slav. I do not have any state function. I know very well that my voice is not isolated, because many of my Compatriots - Slavs - think in the same way, so let me be allowed to express our common opinion, which is completely different from the official position of the government in Poland, which in the fact the Polish authority is not at all, neither expresses the will of the entire Polish nation.
.

The government in Poland is critical regarding your authority and, in addition, sees his friends in NATO troops, especially in their main member, what President Duda often emphasizes against the will of the Slavs.

And in our opinion, the NATO troops, and even more the Americans, are not any our friends, but they illegally occupy our country, meanwhile still remaining as the troops of foreign countries. Their unique purpose is to bring anxiety, begin wars, carry death and destruction, what about your heroic and brave Nations has experienced tragically and so painfully.

That is way the more you deserve the great recognition of all other countries, because you are able to unite yourself and support each other in these special and difficult days when the evil has grown so much, spreading itself almost everywhere with impunity.

Because of this the more we should solicit for the help of our common Father Creator, to always help us in this unequal struggle, which seems to be in advance a losing battle, but in your clear example it is so visible it is not at all. And there is no any little doubt that it is only thanks to His Powerful Help, thanks to Help the Only Almighty Help your Nations have achieved such a great victory in the fight against ruthless, vile and insidious enemy.

Those who other people call terrorists so soon, they themselves turn out to be. Those who under the guise of democracy start wars, they themselves prove that they are the ruthless power of violence. Despite their numerous lies the Truth is still more visible. The more they want to hide their bandit intentions, the more people in the world are learning about them. The more they slander and defame the other, the more other nations have no more illusions of who they really are.

So, now we have the time of division, we have the time of separation between the forces of darkness and the forces of brightness. All the time both of these forces are more and more clearly gathering those, who decided belong to each of them.

That is why it is all the more pleased that the descendants of the great Mesopotamia Ancient Culture, of the great ancient Persian Culture were able to persist, endure to the end and clearly express themselves, to show the whole world on which side they are and to which Energy they finally belong.

This is also an example for us, all Slavs. We also do hope that there will be a day in which we will be allowed to clearly defined ourselves on the side of the Energy of Light, in order to may also encourage other nations with our example to do the same, as it was in your case.

We only hope there will be no more wars and there will be no horrible tragedy of so many innocent people, because what the world saw - how much suffering has fallen on your home - it should stop all others from continually causing damage, war, death. All the time we should ask our common Heavenly Father to help us restore peace on Earth. And no matter what names people give to the One Creator. The most important thing now is the common endeavor to the same goal, to the end of all wars, the rebuilding of all that has been destroyed and the building of a new life on our common Planet Earth.

And for our part we hope that in Poland we also will have our own government, which will finally openly declare itself on the side of good and will help in this beautiful and sublime work of reconstruction and construction. And together with it, what about I am fully convinced, there will be enough Slavs, who for their Great Brotherly, Fraternal Nations of old Persia will also come with their help of their willing, sincere hearts.

Let's not look back, because to go forward we need to see what's ahead of us.

The more Fraternal, Brotherly Nations will act together in the same good cause, the faster it will become their common participation. And exactly in this good and common matter your Brave Nations have already embarked on such remarkable effort and have made such a very important step in its direction. Now you can be sure that your great heroism, your steadfast struggle, and above all your faith have not gone to waste and will bring great results to the other nationalities that will take the example from you, but hopefully that from now on the peaceful road of building the better life for all of us.

Congratulations, Mr. President Bashar al-Assad, and congratulations to the People of Syria, Iran and Iraq. Just your Nations are truly free, and we do not have that freedom yet. Soon, however, the freedom will come to us as well.
Peaceful march of the capital's inhabitants commemorating Poland's independence day on 11-th of November 2016.

Szanowny Panie Prezydencie oraz Wielkie Narody dawnej Persji.

Jestem zwykłym Słowianinem. Nie sprawuję żadnej państwowej funkcji. Bardzo dobrze wiem, że mój głos nie jest odosobniony, ponieważ wielu moich Rodaków - Słowian - myśli podobnie, więc niech mi będzie wolno wyrazić nasze wspólne zdanie, które jest całkowicie odmienne od oficjalnego stanowiska rządu w Polsce, który jednak polską władzą wcale nie jest, ani nie wyraża woli całego polskiego narodu.

Rząd w Polsce krytycznie odnosi się do Pańskiej władzy, a w dodatku upatruje swoich przyjaciół w wojskach NATO, zwłaszcza w ich głównym członku, co prezydent Duda często podkreśla wbrew woli Słowian.

A naszym zdaniem wojska NATO, a tym bardziej Amerykanie, nie są żadnym naszym przyjacielem, lecz bezprawnie okupują nasz kraj, będąc cały czas wojskami obcych państw. Ich jedynym celem jest wprowadzać niepokój, rozpoczynać wojny, nieść śmierć i zniszczenie, o czym tak tragicznie i tak boleśnie przekonały się właśnie Wasze bohaterskie i bardzo dzielne Narody.

Tym bardziej zasługujecie na wielkie uznanie wszystkich innych państw, ponieważ jesteście w stanie się zjednoczyć i wspierać w tych szczególnych i tak trudnych dniach, kiedy zło przybrało na sile tak znacznie, szerząc się na całym świecie niemal bezkarnie.

Dlatego to tym bardziej powinniśmy zabiegać o pomoc naszego wspólnego Ojca Stworzyciela, żeby zawsze pomagał nam w tej nierównej walce, jaka wydawać by się mogło, że jest z góry przegraną, lecz na Waszym wyraźnym przykładzie widać, że wcale tak nie jest. I nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to tylko dzięki Jego Potężnej Pomocy, Pomocy Samego Wszechmogącego Wasze Narody odniosły takie wspaniałe zwycięstwo w walce z bezwzględnym, podłym i podstępnym wrogiem.

Ci, co innych tak szybko nazywają terrorystą, sami okazują się nimi być. Ci, co pod pozorem demokracji rozpoczynają wojny, sami najlepiej udowadniają, że są bezwzględną władzą przemocy. Pomimo ich tak licznych kłamstw Prawda cały czas mocniej daje o sobie znać. im bardziej chcą ukryć swoje bandyckie zamiary, tym więcej ludzi na świecie o nich się dowiaduje. Im bardziej oczerniają i zniesławiają innych, tym więcej narodów nie ma już żadnych złudzeń kim oni są naprawdę.

Mamy więc teraz czas podziału, mamy czas rozdziału pomiędzy siłami ciemności a siłami jasności. Cały czas tak jedne jak i drugie siły coraz wyraźniej gromadzą przy sobie tych, którzy postanowili do nich należeć.

Dlatego tym bardziej cieszy, że potomkowie wielkiej starożytnej Kultury Mezopotamii, wielkiej starożytnej kultury Persji były w stanie wytrwać do końca i wyraźnie opowiedzieć się, ukazać całemu światu, po której stronie się znajdują i do której Energii ostatecznie należą.

Jest to przykład również i dla nas, wszystkich Słowian. Również i my mamy nadzieję, że przyjdzie taki dzień, w którym dane nam będzie wyraźnie opowiedzieć się po stronie Energii Światłości, żeby również i swoim przykładem zachęcić inne narody do tego samego, tak jak to było w Waszym przypadku.

Mamy tylko nadzieję, że już nie będzie więcej wojen i nie będzie wielkiej tragedii tylu niewinnych ludzi, ponieważ to co widział świat - jaki ogrom cierpienia spadł na Wasz dom - to powinno już powstrzymać wszystkich innych od ciągłego zadawania zniszczeń, wojny, śmierci. Cały czas prośmy naszego wspólnego Ojca Niebieskiego, żeby pomógł nam przywrócić pokój na Ziemi. I nie ważne, jakie imiona ludzie nadają Jedynemu Stwórcy. Najważniejszą teraz rzeczą jest wspólne dążenie do tego samego celu, do zakończenia wszelkich wojen, do odbudowania wszystkiego, co uległo zniszczeniu i do budowy nowego życia na naszej wspólnej Planecie Ziemia.

A ze swojej strony mamy nadzieję, że i w Polsce będziemy mieć wreszcie nasz własny rząd, który w końcu otwarcie opowie się po stronie dobra i będzie pomagać w tym pięknym i wzniosłym dziele odbudowy i budowy. A wraz z nim, o czym jestem w pełni przekonany, będzie wystarczająco dużo Słowian, którzy swym Bratnim, Wielkim Narodom dawnej Persji również przyjdą ze swoją pomocą swych ochoczych, szczerych serc.

Nie patrzmy w przeszłość, bo żeby iść naprzód, to trzeba widzieć to, co jest przed nami.

Im więcej Bratnich Narodów będzie wspólnie działać w tej samej dobrej sprawie, tym szybciej będzie ona ich wspólnym udziałem. A właśnie w tej dobrej i wspólnej sprawie Wasze Odważne Narody już podjęły swój tak znaczy wysiłek i uczyniły tak ogromnie ważny krok w jej kierunku. Teraz możecie być pewni, że Wasze wielkie bohaterstwo, Wasza niezłomna walka, a przede wszystkim Wasza Wiara nie poszły na marne i przyniosą wspaniałe owoce pozostałym państwom, które wezmą z Was przykład, ale miejmy nadzieję, że już na pokojowej drodze budowania lepszego życia dla nas wszystkich.

Gratulacje Panie Prezydencie Bashar al-Assad i gratulacje dla Narodu Syrii, Iranu i Iraku. To Wasze Narody są prawdziwie wolnymi, a my wciąż jeszcze jej nie mamy. Wkrótce jednak wolność i do nas zawita.